Architekt Maciej Hyz - Strefa TV.
Strefa TV.
Architekt Maciej Hyz - Strefa ksiażek.
Strefa ksiażek.
Architekt Maciej Hyz - Strefa kominkowa.
Strefa kominkowa.
Architekt Maciej Hyz - Jadalnia.
Jadalnia.
Architekt Maciej Hyz - Widok na kuchnię.
Widok na kuchnię.
Architekt Maciej Hyz - Strefa pracy w kuchni.
Strefa pracy w kuchni.
Architekt Maciej Hyz - Widok na wyspę.
Widok na wyspę.
Facebook Pinterest Instagram